Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028 του υποτομέα των ΟΤΑ

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 27243/21-03-2024 διευκρινιστική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028
του υποτομέα των ΟΤΑ.”.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι Δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ πρέπει να υποβάλλουν τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων μέχρι τις 10 Απριλίου του 2024.

Οι συμπληρωμένοι πίνακες θα υποβληθούν από τους στατιστικούς ανταποκριτές αποκλειστικά μέσω της ανάρτησης των συνημμένων πρότυπων αρχείων στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) https://aftodioikisi.ypes.gr.

Η Εγκύκλιος διαφοροποιείται από την αντίστοιχη περσινή (15556/24.02.2023 με θέμα: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 του υποτομέα των ΟΤΑ.) με την εξής προσθήκη:

«Κατά τη διενέργεια των εκτιμήσεων και των προβλέψεων της περιόδου 2024 – 2028 πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 5056/2023 (Α΄ 163) και υπό την επιφύλαξη της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, από 30.06.2024 οι αρμοδιότητες των σχολικών επιτροπών θα ασκούνται από τον οικείο δήμο».

Η ενδεικτική μεθοδολογία για τη συμπλήρωση των πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων είναι διαθέσιμη στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika_stoixeia_ota/index.htm).

Πίνακες Εγκυκλίου Κατάρτισης ΜΠΔΣ 2025-2028