Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 του Υποτομέα των ΟΤΑ

Εκδόθηκε η Υπ’ αριθμ. Πρωτ. 15556/24.2.2023 διευκρινιστική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με Θέμα την: “Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 του υποτομέα των ΟΤΑ“.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι Δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ πρέπει να υποβάλλουν τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων μέχρι την 3η Μαρτίου του 2023.

Οι συμπληρωμένοι πίνακες θα υποβληθούν από τους στατιστικούς ανταποκριτές αποκλειστικά μέσω της ανάρτησης των συνημμένων πρότυπων αρχείων στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) https://aftodioikisi.ypes.gr.

Η ενδεικτική μεθοδολογία για τη συμπλήρωση των πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων είναι διαθέσιμη στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika_stoixeia_ota/index.htm).

Πίνακες Εγκυκλίου  Κατάρτισης  ΜΠΔΣ 2024-2027