Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019

01/08/2015

 

Το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. εξέδωσε το έγγραφο οικ. 27154-31/07/2015, με βάση το οποίο καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2016-2019 από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.     

 

Θυμίζουμε πως η υποχρέωση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) προβλέπεται στο Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143 – 28/06/2014). Το ΜΠΔΣ θέτει συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες υλοποίησης στην προσπάθεια εξορθολογισμού και ελέγχου των δαπανών και επίτευξης των εκάστοτε δημοσιονομικών στόχων. Παράλληλα, θέτει τα ανώτατα όρια δαπανών για όλη την περίοδο για τα Υπουργεία, καθώς και τους στόχους ισοζυγίου για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.


Ειδικότερα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση επισημαίνεται ότι, βάσει του άρθρου 43 του N. 4270/2014, το ΜΠΔΣ περιλαμβάνει τους στόχους ισοζυγίου των ενοποιημένων προϋπολογισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για κυλιόμενη περίοδο των επομένων από τη σύνταξη του Μ.Π.Δ.Σ. τεσσάρων ετών, κάθε φορά, εκ των οποίων τα δύο πρώτα χρόνια είναι δεσμευτικά.

Τέλος, επισημαίνεται η υποχρέωση αποστολής στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. πινάκων στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης του ΜΠΔΣ 2016 – 2019 μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015.