Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 26173 ΕΞ/16-02-2024 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα: ” Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028″.

Σύμφωνα με την ως άνω Εγκύκλιο,

  • Στο πεδίο κατάρτισης του ΜΠΔΣ περιόδου 2025-2028, οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, καθώς και τα λοιπά ΝΠΔΔ του υποτομέα, είναι αναγκαίο να προβούν σε προβλέψεις σύμφωνα με το υπόδειγμα του πίνακα 7 του Παραρτήματος, ενώ τα ΝΠΙΔ του υποτομέα θα προχωρήσουν σε προβλέψεις σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις ειδικότερες οδηγίες που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό αρχείο του πίνακα 7Α.
  • Μετά την συμπλήρωση των πινάκων, από τους φορείς του κάθε εποπτεύοντος Υπουργείου, θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, όπου θα ελεγχθούν για τη συνέπεια και την πληρότητά τους.
  • Έπειτα οι πίνακες αυτοί, μαζί με τους πίνακες που αφορούν την Κεντρική Διοίκηση, θα αποσταλούν ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέχρι τις 11/03/2024 και με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpdsm@glk.gr

Οι φορείς επίσης του υποτομέα των ΟΤΑ πρέπει να αναμένουν τις ειδικότερες οδηγίες που θα αποσταλούν με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.