Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2021

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3114-28/7/2020 η υπ’Αριθμ. οικ. 46736 – 23/7/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με θέμα: “Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2021.”.