Κατάρτιση και Αναμόρφωση Προϋπολογισμών Δήμων 2022

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 12034/23-2-2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει τον προυπολογισμό τους, πρέπει να προβούν σε αναμόρφωση του στο σκέλος των Εσόδων με αύξηση της πίστωσης του Κ.Α. εσόδου 0611. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή κάποιος δήμος καταρτίζει τώρα τον προυπολογισμό του τότε θα πρέπει να λάβει υπόψιν τον νέο τρόπο υπολογισμού του ποσού που εγγράφεται στον 0611.

Κατόπιν των ανωτέρω, η πίστωση που εγγράφεται στον Προϋπολογισμό για τα Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη γενικών αναγκών προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι: α) του γινόμενου της δευτερης μηνιαίας τακτικής κατανομής έτους 2022 που αποδόθηκε στο δήμο με ΑΔΑ: 6ΑΑΗ46ΜΤΛ6-ΞΙΜ, επί δώδεκα (12), β) του γινομένου της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: ΨΟ5Ρ4ΜΤΛ6-ΙΑΟ που αφορά στην κάλυψη δαπανών μισθωμάτων κτηρίων των ΚΕΠ α’ εξαμήνου έτους 2021, επί δυο (2), γ) του γινομένου των αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: ΨΜΤΖ46ΜΤΛ6-92Δ και 6ΓΛ146ΜΤΛ6-Ε6Ι που αφορούν στην κάλυψη μισθωμάτων ακινήτων για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021, επί τρία (3).