Κατάργηση fax στους ΟΤΑ Α’ βαθμού – Ενέργειες υπόχρεων φορέων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Α.Π.: 32607 ΕΞ 2020 – 19/11/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: “Κατάργηση τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο Δημόσιο – Πεδίο εφαρμογής – προπαρασκευαστικές ενέργειες υπόχρεων φορέων”.