Κατάργηση διατάξεων, αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των νομικών τους προσώπων

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 380/39456/15-6-2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Κατάργηση των Διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021, αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.”.

Συγκεκριμένα, από τις 14/06/2022, ημερομηνία έναρξης ισχύος των ανωτέρω διατάξεων, τα συλλογικά όργανα των Δήμων λειτουργούν αποκλειστικά με βάση τις πάγιες Διατάξεις, οι οποίες διέπουν τη σύγκληση και τη λήψη των αποφάσεών τους.