Κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% επί των τακτικών αποδοχών, αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αρ. Πρωτ. 125551/ 27.12.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία γνωστοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.4997/22 (ΦΕΚ Α’ 219/25.11.2022), οι οποίες καταργούν από την έναρξη ισχύος του Νόμου (25/11/2022), την ειδική εισφορά του 1% της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011, επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α, καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ..