Κατάργηση θεματικού πεδίου “Εξυπηρέτηση από το Δήμο σας” από την πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης «myKEPlive.gov.gr»

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2553 – 24/05/2022, η υπ’ Αριθμ. 18836 ΕΞ 2022 – 18/05/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Επικρατείας, με θέμα: “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20530/ΕΞ 2020/21.07.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας παροχής διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και Eπιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με τηλεδιάσκεψη»”.

Με την εν λόγω ΚΥΑ, καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 4 και η παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. ΚΥΑ 20530 ΕΞ 2020/ 21.07.2020, σχετικά με το θεματικό πεδίο εξυπηρέτησης «Εξυπηρέτηση από το Δήμο σας», από την πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (Videoconference) «myKEPlive.gov.gr», η οποία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, παρέχει στους πολίτες και τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων τη δυνατότητα εξυπηρέτησή τους, για συγκεκριμένες διαδικασίες, από τους Υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.