Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών

Δημοσιεύθηκε το υπ’ Α.Π.: 45250 ΕΞ 2021 – 22/12/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών», στο οποίο:

Α) αφενός, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών από τους φορείς του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τους κανόνες που θέτει το Κεφάλαιο Στ’ του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και ιδίως τα άρθρα 22 και 23 αυτού και

Β) τίθενται ειδικότεροι κανόνες και υποχρεώσεις στους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, κατά την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 35 του ιδίου νόμου.