Κανονισμός Τιμολόγησης ΦΟΔΣΑ

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 3203/15-05-2023 η Υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔ Α/53457/780/ 15-05-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, με θέμα τον “Κανονισμό τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).”

Με την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζεται:

Η μέθοδος κοστολόγησης και η διαμόρφωση του κανονισμού τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ για την εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 4819/2021 και σύμφωνα με το άρθρο 237 του ν. 4555/2018, για τον προσδιορισμό των εισφορών και τελών που καταβάλλονται από τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ ανά παρεχόμενη υπηρεσία από αυτόν.