Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης του Προγράμματος με τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 1070/ 24.02.2023, η Υπ’ Αριθμ. Δ13/οικ.19276/22.02.2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Εσωτερικών – Ψηφιακής διακυβέρνησης, με την οποία τροποποιείται η ΚΥΑ Δ13/οικ. 42815/24.6.2021 (ΦΕΚ 2788/ 30.06.2021 τεύχος Β’), αναφορικά με τις Δαπάνες υλοποίησης του Προγράμματος με τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και ορίζεται ότι ο Διαχειριστής Φορέας δύναται με αιτιολογημένη εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου να προβεί:

  1. Σε έγκριση και ανακατανομή μεταξύ των κατηγοριών Δαπανών του πρώτου πυλώνα ενεργειών (κατηγορία Α),
  2. σε έγκριση και αύξηση των δαπανών για την επιδότηση απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων (κατηγορία Β.4), οι οποίες δεν δύναται να υπερβαίνουν σε ποσοστό ανώτερο του 10% τα όρια του Πίνακα για την κατηγορία Β.4 (1.000 ευρώ).

Ανάμεσα στους Φορείς, που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης σχεδίων, είναι και οι

α) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων 100.000 κατοίκων και 

β) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, στους οποίους λειτουργούν

  • δομές για οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων και Υπνωτήρια.
  • γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία,
  • άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Προσωρινής Φιλοξενίας Μονάδων Κοινωνικής Επανένταξης Πιστοποιημένων Θεραπευτικών Προγραμμάτων Εξαρτημένων Ατόμων Φορέων του Ν.4139/2013 (Α’ 74) και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.