Καθορισμός των θεσμικών φορέων που επικοινωνούν με εκπροσώπους συμφερόντων

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 2293/10-05-2022, η υπ΄Αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 271/7073 -05/05/2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με τίτλο: “Καθορισμός των θεσμικών Φορέων της περ. β’ του Άρθρου 3, καθώς και των κυρώσεων που επιβάλλονται σε αυτούς σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του άρθρου 5 του ν. 4829/2021 σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 13 του ν. 4829/2021 (Α’ 166)”.

Με την ανωτέρω Απόφαση, καθορίζονται οι θεσμικοί Φορείς που επικοινωνούν με εκπροσώπους συμφερόντων και ασκούν νομοθετική ή εκτελεστική λειτουργία κατά την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής.

Συγκεκριμένα, στους θεσμικούς αυτούς Φορείς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι Δήμαρχοι και οι Αντιδήμαρχοι.