Τροποποίηση της ΚΥΑ, σχετικά με τον Καθορισμό περιεχομένου, των προϋποθέσεων και διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 2135/03-04-2023 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και της Αναπληρώτριας του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με θέμα την “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/26/οικ.13726/5.7.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Καθορισμός του περιεχομένου, των προϋποθέσεων και διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας, του τρόπου, της διάρκειας, της διαδικασίας παρακολούθησης και του τύπου του πιστοποιητικού»”.