Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής, εξέτασης αναφορών και καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων του Ν. 4829/2021

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2058/26-04-2022, η Υπ΄ Αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 208/5827-11/04/2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με τίτλο: “Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής, εξέτασης αναφορών και καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Α’ του ν. 4829/2021 (Α’ 166)”.

Η Απόφαση περιλαμβάνει τις Διαδικασίες:

α) Υποβολής και εξέτασης αναφορών και καταγγελιών

β) Διενέργειας ελέγχων και επιβολής των κυρώσεων και

γ) Βεβαίωσης και Είσπραξης προστίμων