Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας και ποσοστώσεων για τη μείωση του καταλογιζόμενου ποσού

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β΄1963/27-03-2023 η υπ΄Αριθ.ΦΓ8/14823 Απόφαση της Ολομέλειας του ελεγκτικού συνεδρίου, με θέμα τον: “Καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας και ποσοστώσεων για τη μείωση του καταλογιζόμενου ποσού κατά τις διατάξεις του άρθρου 150 του ν. 4820/2021 “Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις” (Α’ 130).