Νέο προσοντολόγιο και κλαδολόγιο Δημοσίου Τομέα

Εκδόθηκε, το Υπ’ Αριθμ. 85 Προεδρικό Διάταγμα, με θέμα τον ” Καθορισμό των προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο).”.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 85/2022, με τις Διατάξεις αυτού:

α) Ορίζονται ενιαία για τους φορείς του Δημόσιου Τομέα, που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4765/2021 (δηλαδή και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους) και των οποίων οι κλάδοι και οι ειδικότητες περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα του π.δ., οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, τα τυπικά προσόντα, κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά, διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις κάθε κλάδου και ειδικότητας του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους, 

β) Αντιστοιχίζονται οι υφιστάμενοι κλάδοι και ειδικότητες των ως άνω φορέων, με τους νέους Κλάδους και ειδικότητες και

γ) Καθορίζεται η διαδικασία αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των φορέων της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021, με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του νέου π.δ.

Εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του Π.Δ. 85/2022, οι φορείς υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 85/2022, σε αντιστοίχιση των υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του Π.Δ. 85/2022 (ημερ. δημοσ. 17.12.2022κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, εφόσον περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄ του π.δ., με τους οριζόμενους στο παρόν νέους κλάδους και ειδικότητες, καθώς και σε αναπροσαρμογή των ψηφιακών Οργανογραμμάτων του άρθρου 16 του ν. 4440/2016, άλλως δεν δύνανται να συμμετέχουν στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) και στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Επιπλέον, στο Άρθρο 15 περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις, για την εφαρμογή του Π.Δ.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4830/21, και την παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 85/2022:

Από τη θέση σε ισχύ του Π.Δ.85/2022, καταργούνται:

  1. Το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει
  2. Το π.δ. 37α/1987 «Μερική επέκταση διατάξεων που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προσαρμογή διατάξεων στις ρυθμίσεις του Ν. 1586/1986» (Α’ 11)
  3. Το π.δ. 22/1990 «Μερική επέκταση διατάξεων που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
  4. H παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (Α’ 180).