Καθορισμός Μίσθωσης των Δημοσιογράφων που απασχολούνται με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου σε φορείς της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.4354/2015 (Α’ 176)

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ.Πρωτ.Οικ.2/ 38478 /ΔΕΠ/26-04-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα την ” Κοινοποίηση της υπ’ αρ. 64/20-4-2023 κοινής υπουργικής απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αρ. 1177/2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποδοχών των δημοσιογράφων που απασχολονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 7 κατ΄ εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 22 του ν.4354/2015 (Α’ 176),όπως ισχύει» (Β’ 1447)”.