Καθορισμός λεπτομερειών για τη σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2802-30/06/2021 η υπ’ Αριθμ. 70362 – 24/06/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών, με τίτλο: “Καθορισμός λεπτομερειών για τη σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 340 ν. 4412/2016 (Α’ 147)”.