Καθορισμός κρατήσεων των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Ε.Κ.Α. για το έτος 2023

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β΄1841/24-03-2023, η Υπ΄Αριθμ. 27956/14-3-2023 Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: “Καθορισμός ύψους κρατήσεων άρθρου 9 του ν. 4826/2021 (Α’ 160) για το έτος 2023”.

Στην παραπάνω Απόφαση, καθορίζεται για το έτος 2023, το ύψος των κρατήσεων  επί των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4826/2021, υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης σε ποσοστό 0,5%, για το σχηματισμό αποθεματικού λειτουργίας.