Καθορισμός και κατανομή αριθμού θέσεων σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3524-02/08/2021, η υπ’ Αριθμ. 56363 – 28/07/2021 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: “Καθορισμός αριθμού θέσεων σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών), που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών“.