Καθορισμός ελεγχόμενων φορέων από τη Γ.Δ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5258 – 30/11/2020 η υπ’ Αριθμ. 127584 ΕΞ 2020 – 22/11/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών, με τίτλο: ” Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.”.