Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2338-02/06/2021 η υπ’ Αριθμ. 63446 – 31/05/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, με τίτλο: “Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων”.