Καθορισμός αποδοχών του καλλιτεχνικού προσωπικού που απασχολείται ή προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1077/ 24.02.2023, η υπ’ Αριθμ. 2/9844/ΔΕΠ/24.02.2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Πολτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών, με την οποία ρυθμίζονται οι αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού που απασχολείται ή προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), με εξαίρεση τα Ν.Π.Ι.Δ., για τα οποία ισχύει ειδικότερη ισχύουσα ρύθμιση και τα Ν.Π.Ι.Δ του Ν. 2273/1994.