Καθορισμός αποδοχών προσωπικού ΙΔΟΧ για τις παιδικές εξοχές

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’4400/07-07-2023 η Υπ’ Αριθμ.οικ. 64002/06-07-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικογένειας, με θέμα τον “Καθορισμό αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος έτους 2023, η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους”. Στους εργαζόμενους επίσης που βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας χορηγείται προσαύξηση 5%.