Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών για Υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο και για συνδυασμό δημοτικών Εκλογών

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 4963/08-08-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 66331/07-08-2023 Απόφαση του Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο “Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές.”.

Με βάση την ως ανω Εγκύκλιο, τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών διαμορφώνονται ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος ως εξής:

  • Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό μέχρι και 30.000 κατοίκους σε 1.500 €
  • Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό 30.001 έως και 60.000 κατοίκους σε 2.000 €
  • Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό 100.001 έως 150.000 κατοίκους σε 3.000€
  • Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό 150.001 έως 200.000 κατοίκους σε 3.500€
  • Σε εκλογικές ενότητες με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους και για κάθε 100.000 κατοίκους πάνω από τις 200.000, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο αυξάνεται κατά 1.000€