Καθορισμός τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων του Συμβούλου Ακεραιότητας, διαδικασιών που ακολουθούνται και κριτηρίων ανανέωσης της θητείας του

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β΄2207/06-04-2023, η υπ΄Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/1007/οικ.5559/29-03-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και της Αναπληρώτριας Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με θέμα τον “Καθορισμό του τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων του Συμβούλου Ακεραιότητας, των διαδικασιών που ακολουθούνται, καθώς και των κριτηρίων ανανέωσης της θητείας του.”.

Στην ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση, επισημαίνεται πως:

Κύρια αρμοδιότητα του Συμβούλου Ακεραιότητας, είναι η διασφάλιση ενός συνεκτικού πλαισίου τελέσφορης προστασίας των υπαλλήλων που διαπιστώνουν, υφίστανται τις συνέπειες ή επιθυμούν να αναφέρουν παραβιάσεις ακεραιότητας, καθώς και η παροχή υποστήριξης, ενημέρωσης και συμβουλής στους υπαλλήλους αναφορικά με θέματα ηθικής και ακεραιότητας, στο χώρο εργασίας τους.