Καθαρισμός οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄1301/18-03-2022, η Υπ. Αριθμ. 17647 οικ. Φ.700.20 Απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο: “Έγκριση της υπ’ αρ. 20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών»“.

Στο Άρθρο 1 της ανωτέρω Απόφασης περιγράφεται η υποχρέωση των ιδιοκτητών, νομέων, επικαρπωτών και μισθωτών οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους.

Στο Άρθρο 2 ορίζεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του Άρθρου 1, οι υπόχρεοι καλούνται από τον οικείο δήμο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, να προβούν στις εργασίες καθαρισμού των χώρων της παρ. 1 του Άρθρου 1.

Στην παρ. 2 του Άρθρου 2 περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται από τους Δήμους για περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων χώρων ή σε περίπτωση υπόχρεων προσώπων άγνωστων στοιχείων ταυτότητας ή αγνώστου διαμονής.

Όπως ορίζεται στην παρ. 3 του Άρθρου 2 μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, ο οικείος Δήμος, προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, ενώ ορίζεται και τι γίνεται για περιπτώσεις περιφραγμένων ή επαρκώς περιτοιχισμένων χώρων.

Στην παρ. 2 του Άρθρου 3 ορίζεται η υποχρέωση των Δήμων να διενεργούν τους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, ύστερα από καταγγελία ή και αυτεπαγγέλτως, για διαπίστωση εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων των υπόχρεων.

Τέλος, στο Άρθρο 4 ορίζονται οι Κυρώσεις που επιβάλλονται από το Δήμο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο.