Καθήκοντα-Υποχρεώσεις Αιρετών των Δήμων

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 12261/9-02-2024 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Αιρετοί δήμων: καθήκοντα, δικαιώματα, υποχρεώσεις”.