Θεσμικό πλαίσιο μεταφοράς χρηματικών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 67325– 16/09/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Άνοιγμα λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σε αυτούς.”.