Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΕ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο S.W.A.N. ( INTERREG BalkanMed)

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΕ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο S.W.A.N. ( INTERREG BalkanMed)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έχοντας αναλάβει την υλοποίηση σημαντικών παραδοτέων του που της έχουν ανατεθεί από τον ΕΔΣΝΑ και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

S.W.A.N.: a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN
Ψηφιακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στα Βαλκάνια
Το έργο S.W.A.N. εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG BalkanMed 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό €968.000,00 με διάρκεια δύο ετών (λήξη: 12.06.2020).
Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής-Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και από την Ελλάδα συμμετέχουν επίσης το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Επιπλέον, συμμετέχουν εταίροι από την Αλβανία τη Βουλγαρία και την Κύπρο.
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμου διαδραστικής ψηφιακής πλατφόρμας για τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, η οποία θα δημιουργήσει και θα διαχειριστεί τοπικά και διακρατικά βιώσιμες αλυσίδες αξίας για την επαναχρησιμοποίηση στερεών αποβλήτων, προωθώντας την πράσινη ανάπτυξη στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας προς μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων.