Πόθεν Έσχες- Υποβολή με ηλεκτρονική μορφή μηνιαίων καταστάσεων υπόχρεων προσώπων

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ιστοσελίδα pothen.gr, για το μήνα Μάρτιο 2024, για όλους όσους απέκτησαν νέα ιδιότητα από 28.02.2023 έως και 29.2.2024, ημερομηνία έναρξης καταχώρισης και οριστικοποίησης των καταστάσεων υπόχρεων ορίζεται η 19η Μαρτίου 2024 και καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ορίζεται η 31η Μαρτίου 2024 . Από το μήνα Απρίλιο 2024 και μετά, από την 1η έως και την 15η εκάστου μήνα θα καταχωρίζονται κανονικά οι νέοι υπόχρεοι του προηγούμενου μήνα καθώς και τυχόν υπόχρεοι με απόκτηση ιδιότητας σε παλαιότερο μήνα που εκ παραδρομής δεν καταχωρίστηκαν

 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το αρ. 17 παρ. 1 του Ν. 5026/2023, εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ημερών κάθε μήνα είναι απαραίτητη η καταχώριση και οριστικοποίηση των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων σε αρχικές Δ.Π.Κ., συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων, με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης. Λόγω αναγκών προσαρμογής της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στις διατάξεις του Ν. 5026/2023, η έναρξη καταχώρισης και οριστικοποίησης των καταστάσεων υπόχρεων μηνός Μαρτίου 2024 για όλους όσους απέκτησαν νέα ιδιότητα από 28-02-2023 έως και 29-02-2024 κατ’ εξαίρεση ορίστηκε η 19η Μαρτίου 2024, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ορίζεται η 31η Μαρτίου 2024. Από το μήνα Απρίλιο 2024 και μετά, από την 1η έως και την 15η εκάστου μήνα, θα καταχωρίζονται κανονικά οι νέοι υπόχρεοι του προηγούμενοι μήνα καθώς και τυχόν υπόχρεοι με απόκτηση ιδιότητας σε παλαιότερο μήνα, που εκ παραδρομής δεν καταχωρίστηκαν.

Για το σκοπό αυτό, οι αρμόδιοι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι εκάστου Φορέα εισέρχονται στην εφαρμογή του αρ. 17 του Ν. 5056/2023 στη διεύθυνση https://www.pothen.gr/pothen-main/main/katalogos.html κατόπιν αυθεντικοποίησης με τους κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (προσωπικοί κωδικοί TAXISnet), σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του ν. 5026/2023.  Στην κατάσταση υπόχρεων προσώπων για υποβολή αρχικών Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. μηνός Μαρτίου 2024, κατ’ εξαίρεση πρέπει να συμπεριληφθούν όλοι όσοι απέκτησαν την ιδιότητα του υπόχρεου από 28.02.2023 έως και 29.02.2024, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Ενέργειες Φορέα:

Ως εκ τούτου, οι φορείς υπόχρεων καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα τις όποιες τυχόν εσωτερικές τους διαδικασίες ως προς:

  1. Τη σύνταξη της μηνιαίας κατάστασης υπόχρεων προσώπων μηνός Μαρτίου 2024 σε αρχικές Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. για την περίοδο από την 28.02.2023 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 5026/2023) έως και την 29/02/2024. Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ορίζεται η 31η Μαρτίου 2024.
  2. Την ενημέρωση των υπόχρεων για την συμπερίληψή τους σε αυτήν, και
  3. την ενημέρωση των υπόχρεων ώστε αυτοί να καταχωρίσουν/επιβεβαιώσουν μέσω της εφαρμογής «Γνωστοποίηση στοιχείων συζύγου/ΜΣΣ» στην ιστοσελίδα https://www.pothen.gr τα στοιχεία των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους και των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, σύμφωνα με τα αμέσως παρακάτω.

Ενέργειες Υπόχρεων Φυσικών Προσώπων:

  1. Υπόχρεοι οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στις μηνιαίες καταστάσεις των φορέων, απαιτείται να συνδεθούν στην εφαρμογή «Γνωστοποίηση στοιχείων συζύγου/ΜΣΣ» στην διεύθυνση https://www.pothen.gr/syzygos, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων συζύγου/ΜΣΣ στην παραπάνω εφαρμογή, είναι τρεις ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της μηνιαίας κατάστασης των υπόχρεων. Εν προκειμένω και μόνο για το μήνα η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων συζύγου/ΜΣΣ είναι η 29η-03-2024.
  2. Σε σχέση με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων από τους υπόχρεους, αυτές υποβάλλονται μέχρι και την 30η-06-2024.