Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ Β’ 2425 – 18/6/2020 οι κάτωθι ΚΥΑ:

  1. Αριθμ. οικ. 60967 ΕΞ 2020, Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του Ν. 4601/2019 (Α ́ 44).
  2. Αριθμ. οικ. 60970 ΕΞ 2020, Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων.