Υπ. Α.Π.: οικ. 172388 ΕΞ 2022/ 24.11.2022 Εγκύκλιος