Ηλεκτρονικά Τιμολόγια στο Δημόσιο: τι αλλάζει από 1η Ιουνίου 2024

Με τις διατάξεις των άρθρων 148-154 του Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ Α’ 44), που αφορούν στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ, καθιερώνεται ως γενικός κανόνας η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές των οικονομικών φορέων με το Δημόσιο (B2G συναλλαγές) στο πλαίσιο εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων. Συγκεκριμένα με την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση επιβάλλεται στις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς η υποχρέωση να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και στους οικονομικούς φορείς η υποχρέωση να εκδίδουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο.

Περαιτέρω με τα άρθρα 158 – 160 του Ν. 4972/2022 (ΦΕΚ Α’ 181) όπως διευκρινίζεται με την Εγκύκλιο Υπ. Οικ.  78366 ΕΞ 2023/19-5-2023 (ΑΔΑ: 6ΑΒΡΗ-Ι08), η ανωτέρω αναφερόμενη υποχρέωση για την έκδοση και υποβολή ηλεκτρονικού τιμολογίου αφορά:

α) Συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, σύμφωνα με το Ν. 3978/2011,

β) Δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

γ) Συμβάσεις παραχώρησης, σύμφωνα με το Ν. 4413/2016 καθώς και

δ) Λοιπές δαπάνες των αναθετουσών αρχών ή φορέων που δεν εκτελούνται βάσει του προαναφερόμενου νομοθετικού πλαισίου

Από πότε έχουν υποχρέωση παραλαβής Η.Τ. οι αναθέτουσες αρχές/ φορείς;

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται Η.Τ. ανεξαρτήτου αξίας ήδη από την 23η–09-2022. (Ν. 4601/19 άρθ. 148 όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 158 του Ν. 4972/2022 και Εγκύκλιος Υπ. Οικ. 78366/ΕΞ2023/19-5-23 (ΑΔΑ: 6ΑΒΡΗ-Ι08)).

Πότε ξεκινάει η υποχρέωση υποβολής Η.Τ. από τους οικονομικούς φορείς;

Η υποχρέωση υποβολής Η.Τ. των οικονομικών φορέων ως προμηθευτών των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων, εφαρμόζεται σταδιακά ανάλογα με τον φορέα στον οποίο ανήκουν οι αναθέτουσες αρχές αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εκάστοτε δαπάνες και ειδικότερα άρχεται ως εξής:

α) Για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων των Ν. 3978/2011, Ν. 4412/2016 και Ν. 4413/2016 οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά:

 1. την 12η.09.2023 όταν οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται και εκτελούνται από τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μετανάστευσης και Ασύλου, το Δήμο Αθηναίων, την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την «Αττικό Μετρό Α.Ε.», την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και την Εγνατία Οδό ΑΕ.
 2. την 1η.1.2024, όταν οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται ή/και εκτελούνται από αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.
 3. την 1η.6.2024, όταν οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται ή/και εκτελούνται από λοιπές/ους πλην Κεντρικής Διοίκησης, αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς.

β) Για λοιπές δαπάνες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που τιμολογούνται μετά την 1η.1.2025 και εφόσον για τις δαπάνες αυτές προβλέπεται η έκδοση τιμολογίου βάσει φορολογικών διατάξεων. Οι δαπάνες αυτές δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής των Ν. 3978/2011, Ν. 4412/2016 και Ν. 4413/2016.

Επισημαίνεται ότι το χρονικό σημείο εκκίνησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, το οποίο αποτελεί κριτήριο για την υπαγωγή στις περιπτώσεις της παρ. 2 (α) έως (γ) του άρθρου 1 της ΚΥΑ (περ. Β.2.α της Εγκυκλίου Υπ. Οικ. 78366/ΕΞ2023/19-5-23 (ΑΔΑ: 6ΑΒΡΗ-Ι08)) καθορίζεται, κατά περίπτωση, από τις σχετικές διατάξεις (άρθρα 61, 120, 290 και 330 του Ν. 4412/2016, 109 του Ν. 3978/2011 και 69 του N. 4413/2016 κ.λπ.).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για συμβάσεις άνω των ενωσιακών ορίων, στην περίπτωση της ανοικτής διαδικασίας, ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης (παρ. 1, άρθρο 61 του Ν. 4412/2016).

[(ΚΥΑ αριθ. 52445ΕΞ2023/4-4-2023(ΦΕΚ Β΄2385) και Εγκύκλιος Υπ. Οικ. 78366/ΕΞ2023/19-5-23 (ΑΔΑ: 6ΑΒΡΗ-Ι08)]

Σε ποιες περιπτώσεις εξαιρείται η υποχρέωση υποβολής Η.Τ. από τους οικονομικούς φορείς;

Η υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων δεν εφαρμόζεται σε:

α) συμβάσεις ήσσονος αξίας, δηλαδή συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης του ποσού των 2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

β) δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα βάσει των άρθρων 12 και 247 του ν. 4412/2016 και 16 του ν. 4413/2016.

γ) λοιπές δαπάνες των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων το ύψος των οποίων είναι έως 2.500€ και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Ν. 3978/2011, Ν. 4412/2016 και Ν. 4413/2016.

[(ΚΥΑ αριθμ. 52445ΕΞ2023/4-4-2023(ΦΕΚ Β΄2385) και Εγκύκλιος Υπ. Οικ. 78366/ΕΞ2023/19-5-23 (ΑΔΑ: 6ΑΒΡΗ-Ι08)]

Με ποιο τρόπο εκδίδονται και υποβάλλονται τα Η.Τ. από τους οικονομικούς φορείς;

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις B2G συναλλαγές εκδίδονται μέσω των ERP και υποβάλλονται μόνο μέσω Πιστοποιημένου Παρόχου, για τον οποίο ισχύουν επαυξημένες προϋποθέσεις αναφορικά με την πιστοποίηση της αδειοδότησής του.

[ ΥΑ αριθ. Α.1035/18-2-2020 (ΦΕΚ Β’ 551) και Α.1138/12-6-2020 (ΦΕΚ Β’ 2470), ΚΥΑ αριθ.  13005/1.2.2022 (ΦΕΚ Β’ 438), 98979/10.8.2021 (ΦΕΚ Β’ 3766)   63446/31-5-2021 (ΦΕΚ Β’ 2338) και ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023  (ΦΕΚ Β’ 2385)]

Με ποιο τρόπο παραλαμβάνουν και επεξεργάζονται τα Η.Τ.  οι Αναθέτουσες Αρχές/Φορείς;

Τα ΗΤ διατίθενται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της ΓΓΠΣΔΔ τους κάτωθι τρόπους:

 1. Απευθείας στα ΠΣ (ERP) των Αναθετουσών Αρχών/Φορέων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων και ελέγχου και πληρωμής των δαπανών τους, εφόσον έχει αναπτυχθεί ηλεκτρονική διεπαφή των συστημάτων αυτών με το ΚΕΔ, μέσω web services που διατίθενται από την ΓΓΠΣΔΔ και έχουν υλοποιηθεί οι απαιτούμενες προσαρμογές ώστε να είναι δυνατή η λήψη και διαχείριση των ΗΤ.
 2. Μέσω της Εφαρμογής Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ), η οποία έχει δημιουργηθεί από τη ΓΓΠΣΔΔ προκειμένου οι Αναθέτουσες Αρχές/Φορείς να έχουν πρόσβαση στα ΗΤ που τους αφορούν στις περιπτώσεις που είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες προσαρμογές στο ΠΣ, είτε υφίσταται προσωρινή τεχνική αδυναμία παραλαβής ΗΤ, είτε δεν διαθέτουν ΠΣ (ERP).
 3. Στο ΟΠΣΔΠ μέσω του οποίου εκδίδονται τα χρηματικά εντάλματα για την πληρωμή των δαπανών της Κεντρικής Διοίκησης.
 4. Στο e-ΠΔΕ, εφόσον αφορούν σε δαπάνες ΠΔΕ, και έχουν προηγηθεί οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις, δεδομένου ότι έχει ήδη υλοποιηθεί απαραίτητη ηλεκτρονική διεπαφή του συστήματος αυτού με το ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ.

[Άρθρα 148-154 του Ν. 4601/19, ΚΥΑ αριθ. 63446/31-5-2021 (ΦΕΚ Β’ 2338), ΚΥΑ αριθ. 98979ΕΞ2021/10-8-2021 (ΦΕΚ Β’ 3766) και Εγκύκλιος Υπ. Οικ. 42465 ΕΞ 2022/30-3-22 (ΑΔΑ: 6ΠΠΨΗ-4Ω1)]

Ελάχιστες απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τις Αναθέτουσες Αρχές/ Φορείς για την παραλαβή και επεξεργασία των Η.Τ.

 1. Εγγραφή στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο της ΓΓΠΣΔΔ (ΜΑΑΗΤ)
  https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice/eggrafi-foreaypiresias-sto-mitroo-anathetoyson-arhon-gia-it
 1. Εξουσιοδότηση των αρμόδιων υπαλλήλων στην Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (ΕΔΗΤ) για Υπαλλήλους Αναθετουσών Αρχών προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και διαχείρισης των ΗΤ μέσω της «Εφαρμογής Εξουσιοδοτήσεων» και της «Εφαρμογής Διάθεσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (ΕΔΗΤ) για Υπαλλήλους Αναθετουσών Αρχών» https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice