Ε.Α.Δ.: Υποχρεώσεις πειθαρχικών οργάνων και φορέων βάσει του Ν.4622/2019

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. πρωτ.: οικ. 25 – 04/01/2021 Εγκύκλιος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με τίτλο: “Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών αναφορικά με την πειθαρχική αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις υποχρεώσεις των πειθαρχικών οργάνων και φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4622/2019.”.