Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

  1. Έγγραφο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 29 – 12/3/2020 “Διευκρινίσεις σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωναϊού COVID 19”
  2. Απόφαση-Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.-1648-17.03.2020 : ” Μερική αναστολή της λειτουργίας της ΕΑΑΔΗΣΥ Προσαρμογή σύμφωνα με νεότερη εγκύκλιο. “
  3. Έγγραφο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1722-20.03.2020 : ” Διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορ ω νοϊού COVID 19. “
  4. Έγγραφο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1867-01.04.2020: “Ειδική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 – Νεότερες διευκρινήσεις”
  5. Γνώμη Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Α14-2020: “Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. αα’ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, επί διατάξεων σχεδίου νόμου «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης”(A΄ 68) και άλλες διατάξεις», που προτείνεται από το Υπουργείο Υγείας.”