Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής – Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. πρωτ. : 1628 – 21/03/2022  Εγκύκλιος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με θέμα: «Δημοσίευση ν. 4903/2022 – Τροποποίηση ν. 4412/2016 και ν. 4782/2021- Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων».

Ειδικότερα:

Α. Στο Μέρος Α΄ του εν θέματι νόμου με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ» ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν σε πρότυπες προτάσεις για την υλοποίηση, ιδίως, έργων υποδομής ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής αξίας, ήτοι έργων, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των 200.000.000,00 ευρώ.

Ειδικότερα, στις σχετικές διατάξεις, προβλέπεται η ένταξη στην εθνική έννομη τάξη του θεσμού των πρότυπων προτάσεων για έργα υποδομής ως εναλλακτικής λύσης στις κλασικές μεθόδους σχεδιασμού και ωρίμανσης των έργων υποδομών, με πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα και όχι της αναθέτουσας αρχής.

Περαιτέρω, καθορίζονται η διαδικασία υποβολής και οι κανόνες αξιολόγησης και έγκρισης πρότυπων προτάσεων, καθώς και οι κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, συμβάσεων παραχώρησης και συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που υλοποιούνται κατόπιν έγκρισης πρότυπων προτάσεων, όπως ειδικότερα αναλύονται στα επιμέρους Άρθρα.

Επί των ως άνω διατάξεων του Μέρους Α΄ του ν.4903/2022 εκδόθηκε η Γνώμη Α12/2021 της Αρχής.

Β. Στο Κεφάλαιο Δεύτερο του Μέρους Β΄ του εν θέματι νόμου περιλαμβάνονται λοιπές διατάξεις που ρυθμίζουν ζητήματα δημοσίων συμβάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.