Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Κατευθυντήρια Οδηγία 26

Δημοσιεύτηκε η Κατευθυντήρια Οδηγία 26/2536/28-04-2021, της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με τίτλο: “Πεδίο Εφαρμογής και Ειδικά Ζητήματα Βιβλίου ΙΙ Ν. 4412/2016”.