Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος επιμέρους άρθρων του Ν.4412/2016

Δημοσιεύθηκε το υπ. Αρ. πρωτ. 5519/20-09-2021 Έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με τίτλο “Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος επιμέρους άρθρων ν. 4412/2016, σε συνέχεια τροποποιήσεων του ν. 4782/2021 (Α 36) και του άρθρου 57 ν. 4825/2021 (A 157)“, με το οποία η Αρχή, σε συνέχεια της παρ. 2 του άρθρου 141 και της παρ. 1 του άρθρου 142 του του Ν. 4782/2021, επισημαίνει την, από 01/09/2021, κατάργηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 και την εκκίνηση της εφαρμογής άλλων, ως τροποποιήθηκαν με επιμέρους διατάξεις του ανωτέρω Ν. 4782/2021.