Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: Κατάργηση της ένστασης και αλλαγή του χρηματικού ορίου αρμοδιότητας ΑΕΠΠ, από την 01/03

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. πρωτ. : 1533 – 16/03/2022  Εγκύκλιος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με θέμα: «Έναρξη ισχύος διατάξεων των άρθρων 127 και 345 παρ. 1 ν. 4412/2016 – κατάργηση ένστασης/ Αλλαγή χρηματικού ορίου αρμοδιότητας ΑΕΠΠ.».

Συγκεκριμένα από την 01/03/2022:

  • Καταργείται η ένσταση στις διαδικασίες απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, ανεξαρτήτως χρηματικού ορίου αυτής (30.0000,00 ή 60.0000,00 ευρώ, ανά περίπτωση) και οι σχετικές διαφορές, για τις εν λόγω διαδικασίες, υπόκεινται μόνο σε δικαστική προστασία ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 127.
  • Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 127, ειδικά ως προς τα ζητήματα έννομης προστασίας για δημόσιες συμβάσεις του άρθρου 119, περί συμβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας:
    α) με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, εφαρμόζεται το Βιβλίο IV,
    β) με εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, εφαρμόζεται η παρ. 1. του άρθρου 127.
  • Τίθεται σε ισχύ και η περ. α της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του ν.4782/2021, από την οποία απαλείφονται τα εδάφια ως προς τις Επιτροπές Ενστάσεων, σε συνέχεια και των ως άνω νομοθετικών μεταβολών για την κατάργηση των ενστάσεων.
  • Τα ως άνω ισχύουν αναλογικά, από 01-03-2022, και για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ, σύμφωνα με το άρθρο 333Α, όπως το τελευταίο αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 131 του Ν. 4782/2021.