Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τη σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής κανόνων δημοσίων συμβάσεων

Δημοσιεύθηκε το με αρ. πρωτ. 4297/22-7-2021 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με θέμα: “Διευκρινίσεις επί θεμάτων σχετικών με την υποβολή στοιχείων για τη σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής κανόνων δημοσίων συμβάσεων”.