Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: Ανάρτηση Επικαιροποιημένων Τευχών Διακηρύξεων Έργων

Αναρτήθηκαν σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.