Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: Επικαιροποίηση όρου υποδειγμάτων και πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων σχετικά με τη δικαστική προστασία

Σε συνέχεια της παρ. 1 β του άρθρου 142 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) και της έναρξης ισχύος από 01/09/2021 της διάταξης του άρθρου 138 του ως άνω νόμου, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 372 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για τη δικαστική προστασία στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης, έχουν προσαρμοστεί αντιστοίχως οι όροι των υποδειγμάτων των διακηρύξεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.