Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.80/2016 στους Δήμους

14/06/2017

 

Με εγκύκλιό του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (αρ. πρωτ. 2/26435/0026 – 14/6/2017) διευκρινίζει ορισμένες πλευρές που αφορούν την εφαρμογή του Π.Δ. 80/2016 στους Δήμους.

 

Με την παραπάνω εγκύκλιο προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Αρμόδιο όργανο για την υπογραφή των αποφάσεων αναλήψεων (Α.Α.Υ.) του δήμου είναι ο Δήμαρχος.

2. Η έγκριση των δαπανών του δήμου διενεργείται από την οικεία Οικονομική Επιτροπή και σε ορισμένες περιπτώσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο και προηγείται της έκδοσης της σχετικής Α.Α.Υ.

3. Οι διάθεση της πίστωσης (δημοσιονομική δέσμευση) διενεργείται από τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του δήμου. Είναι το όργανο εκείνο που βεβαιώνει ότι το ποσό της δαπάνης βρίσκεται εντός των ορίων της σχετικής πίστωσης και ότι έχει δεσμευθεί από τον προϋπολογισμό.

4. Τέλος, από τον Π.Ο.Υ. και την Υπηρεσία στην οποία προΐσταται ασκούνται οι αρμοδιότητες του ελέγχου, της εκκαθάρισης και της εντολής πληρωμής των δαπανών του δήμου και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων (Χ.Ε.Π.) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Κατά συνέπεια ο Δήμαρχος δεν νομιμοποιείται να υπογράφει τις πράξεις εκκαθάρισης των δαπανών και τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα (Χ.Ε.Π.) για την πληρωμή τους, διότι οι εν λόγω αρμοδιότητες ασκούνται από τον οικείο Π.Ο.Υ.