Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και σε εργαζόμενους των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2016- 15/05/2021, η υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30310– 14/05/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- Υγείας- Εσωτερικών- Υποδομών και Μεταφορών- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής- Τουρισμού- Επικρατείας, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 1588), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1871).

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, δικαιούχοι των self- tests είναι και οι εργαζόμενοι των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που απασχολούνται σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.), συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία.