Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2022.

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ αριθμ. Πρωτ: ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/20469 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2022. Ηλεκτρονική Εφαρμογή: www.stoxothesia.gov.gr“.

Συγκεκριμένα στην Εγκύκλιο αναφέρεται ότι: “Καλούνται όλες οι δημόσιες οργανώσεις να εκκινήσουν τις διαδικασίες για την κατάρτιση της ετήσιας στοχοθεσίας του έτους 2022, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η ηλεκτρονική εφαρμογή, για την υποβολή των ετήσιων αποφάσεων στοχοθεσίας και την καταχώριση των στόχων τους.“.

Στον διαδικτυακό τόπο www.stoxothesia.gov.gr, είναι διαθέσιμοι οι ακόλουθοι σύνδεσμοι:

1. Υποστηρικτικό υλικό για την κατάρτιση της Στοχοθεσίας
α) Στάδια και Βήματα κατάρτισης της Ετήσιας Στοχοθεσίας
β) Χρονοδιάγραμμα Καθορισμού Στοχοθεσίας
γ) Έντυπα επιμερισμού στοχοθεσίας στα επίπεδα ιεραρχίας

2. Σύντομη παρουσίαση της ηλεκτρονικής εφαρμογής

3. Εγχειρίδιο χρηστών – διαχειριστών της ηλεκτρονικής εφαρμογής

4. Προαπαιτούμενες ενέργειες για την εισαγωγή στοιχείων στην εφαρμογή Ηλεκτρονικής Στοχοθεσίας και στην Βάση Γνώσης

5. Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Στοχοθεσίας

6. Βάση Γνώσης