Εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΔΑ/Φ.30/17559/23-10-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Υπενθυμιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης – καταγραφή και ταξινόμηση αρμοδιοτήτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης – ολοκλήρωση προκαταρκτικών ενεργειών”.

Στην ως άνω Εγκύκλιο δίνονται διευκρινίσεις που αφορούν τη συμπλήρωση του δελτίου καταγραφής αρμοδιοτήτων του εκάστοτε φορέα. Επισημαίνεται επίσης πως πως το Εθνικό Σύστημα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης εφαρμόζεται στον δημόσιο τομέα, όπως και σε όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως της υπαγωγής τους στη Γενική Κυβέρνηση.

 

Έπειτα από τη συμπλήρωση των ζητούμενων στοιχείων, καθίσταται αναγκαία η άμεση αποστολή του Δελτίου (σε ηλεκτρονική μορφή) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ped@ypes.gov.gr, έως και τις 30 Νοεμβρίου 2023.