Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023 – Ενέργειες Α΄ Σταδίου

Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023 – Ενέργειες Α΄ Σταδίου

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/29/οικ.2290 – 10.02.2023 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023 – Ενέργειες Α΄ Σταδίου“.

Διευκρινίζεται ότι, η ως άνω διαδικασία αξιολόγησης του Α’ Σταδίου για κάθε αξιολογούμενο θα πρέπει να διενεργηθεί αφού έχουν ολοκληρωθεί προηγουμένως οι αντίστοιχες ενέργειες για την αξιολόγηση του προϊσταμένου του από τον αξιολογητή του. Ως εκ τούτου, οι αξιολογητές των προϊσταμένων οργανικών μονάδων καλούνται να προβούν άμεσα στις παραπάνω ενέργειες που τους αφορούν προκειμένου να δοθεί και στους αξιολογητές των υπαλλήλων επαρκής χρόνος ώστε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία του Α’ Σταδίου για τους υφισταμένους τους.
Επισημαίνεται ότι, εφόσον η τήρηση των προϋποθέσεων το επιτρέπει, οι ενέργειες των αξιολογητών που αφορούν στον προγραμματισμό και στη διενέργεια των υποχρεωτικών συζητήσεων δύναται να εκκινήσουν άμεσα, χωρίς την επιβεβαίωση των στοιχείων των αξιολογούμενων από τις καθ’ ύλην αρμόδιες μονάδες Διοικητικού/Προσωπικού, με στόχο την αποτελεσματική ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ειδικά για το έτος 2023, η διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31/3/2023.